Algemene Voorwarden en Privacy Beleid

ALGEMENE VOORWAARDEN BBZ/TCN (versie  2010) 

Artikel 1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.De vervoerder: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de klant.
b.De klant: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de vervoerder.
c.De overeenkomst: iedere in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen vervoerder en klant.
d.De gast: iedere derde partij die op grond van de door de klant gesloten overeenkomst door de vervoerder wordt toegelaten op het schip.
e.De vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
f.De bagage: bagage die een klant en/of gast als gemakkelijk in ÄÄn keer mee kan voeren; bestaande uit koffers, tassen, plunjezakken en/of rugzakken. 
g.Het schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst.
h.De prijs: de prijs die als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst.
i.De gezagvoerder: degene die het gezag voert over het schip.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen aanbiedingen betreffende de totstandkoming van deze overeenkomst, die de vervoerder sluit met de klant met betrekking tot vervoer en/of horecadiensten en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin des woord, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
2.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing tussen vervoerder en gast. De klant maakt zich hiervoor sterk en vrijwaart de vervoerder voor alle aanspraken die de gast en/of ieder ander jegens de vervoerder maakt voor zover aansprakelijkheid van de vervoerder uitgesloten zou zijn indien de klant deze aanspraak jegens de vervoerder zou maken.
2.3 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de vervoerder, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
2.4 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van alle andere voorwaarden van wie ook afkomstig van toepassing behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.5 Individuele wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
2.6 Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In het geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3. Het aanbod / de offerte
3.1. Een algemeen aanbod van de vervoerder in de vorm van ondermeer folders, advertenties en websites is vrijblijvend en kan zonodig door de vervoerder worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aanvaarding door de klant te geschieden.
3.2 Een individueel aanbod wordt door de vervoerder schriftelijk dan wel elektronisch uitgebracht, voorzien van een dagtekening. Dit aanbod vermeldt duidelijk of het een vrijblijvendof onherroepelijk aanbod betreft, met inbegrip van de termijn.
Het aanbod vermeldt:
a.  de totale reissom en het percentage dat vooruit betaald moet worden;
b. de wijze van betaling;
c. het maximale aantal gasten per schip;
d. de plaats, datum en tijdstip van inscheping en ontscheping;
Het eerste aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand, behoudens in het geval van herroeping zoals genoemd in artikel 3.1,  door aanvaarding van het aanbod door de klant. De vervoerder zendt na de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke of elektronische bevestiging aan de klant.
4.2 De klant verstrekt de vervoerder voor of uiterlijk voorafgaande aan de afvaart alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde gasten.

Artikel 5 Annulering
5.1 Indien de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij de vervoerder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per brief, in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de vervoerder wordt als datum van ontbinding aangemerkt.
5.2 In geval van annulering is de klant aan de vervoerder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.
Schadeloosstelling schip:
15% in geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart;
20% in geval van annulering tot 5 maanden voor afvaart;
30% in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart;
40% in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart;
50% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart;
75% in geval van annulering tot 1 maand voor afvaart;
90% in geval van annulering tot 1 dag voor afvaart;
100% in geval van annulering op de dag van afvaart.

 Schadeloosstelling catering en overige diensten:
15% in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart;
25% in geval van annulering tot 1 maand voor de afvaart;
50% in geval van annulering tot 2 weken voor de afvaart;
75% in geval van annulering tot 1 week voor de afvaart;
95% in geval van annulering tot 1 dag voor de afvaart;
100% in geval van annulering op de dag van afvaart.
Indien de schade die de vervoerder lijdt als gevolg van de annulering de hiervoor genoemde gefixeerde bedragen met meer dan 15% overschrijdt, dan is de vervoerder gerechtigd die extra kosten eveneens bij de klant in rekening te brengen.

5.3 In geval van annulering kan de klant de vervoerder om een indeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval de vervoerder akkoord gaat met een indeplaatsstelling is de klant slechts een bedrag van 150,00 euro verschuldigd.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
6.1 Indien een der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting niet rechtvaardigt.
6.2 Indien een der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
6.3 De vervoerder heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden in geval:
- de klant failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er sprake is van schuldsanering, danwel onder curatele wordt gesteld;
- de klant niet binnen 5 werkdagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
- er sprake is van een situatie zoals genoemd onder artikel 11 lid 2, 3 en 4.
- het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door de vervoerder niet mogelijk is een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.
6.4 Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd schriftelijk te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitenrechtelijk te zijn ontbonden nadat de klant de opzeggingsbrief heeft ontvangen, doch in ieder geval 5 dagen na verzending van de opzeggingsbrief.
6.5  Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant kan worden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de klant.

 Artikel 7 De prijs en de prijswijzigingen
7.1 Tenzij anders is overeengekomen is de prijs exclusief haven-, brug-, sluis- en loodsgelden alsook plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten. Deze kosten moeten door de klant aan boord worden voldaan.
7.2 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden te allen tijde doorberekend.
7.3 Een verhoging van de prijzen wordt door de vervoerder doorberekend, voor zover van invloed op de overeengekomen prijs, indien zij na het afsluiten van de overeenkomst optreedt. 
7.4 Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in het vorige lid de prijs met meer dan 15% stijgt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel van de overeenkomst af te zien.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling vindt plaats in contanten bij de reservering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de vervoerder aangegeven bankrekening of door middel van door banken erkende vorm van elektronisch betalen. De op de bank-/giroafschriften van vervoerder aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
8.2 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

 Artikel 9 Niet-tijdige betaling
9.1  De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingdatum. De vervoerder zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
9.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de vervoerder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
9.3 Indien de klant na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de vervoerder gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
15% over de eerste 2.500,00  euro van de vordering met een minimum van  40,00 euro;
10% over de volgende 2.500,00 euro van de vordering;
5 % over de volgende 5.000,00 euro van de vordering:
1 % over de volgende 15.000,00 euro van de vordering
tenzij de klant aannemelijk maakt dat de vervoerder minder schade lijdt.
9.4 Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de vervoerder te worden ingediend.

 Artikel 10. Verplichtingen vervoerder
10.1 De vervoerder zal zich inspannen de vaartocht naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te voeren.
10.2 De vervoerder staat er voor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land waar het schip geregistreerd is.
10.3 De vaarroute wordt tenzij vooraf anders is overeengekomen, door de vervoerder en/of gezagvoerder in overleg met de klant bepaald.
10.4 Te allen tijde is de vervoerder en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van nautische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of de plaats van aankomst en/of het niet uitvaren. Onder nautische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.
10.5 In de gevallen in het vorige lid genoemd zal de vervoerder en/of de gezagvoerder in overleg met de klant trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De vervoerder en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.

 Artikel 11 Verplichtingen klant (en gasten)
11.1 De klant dient aan het einde van de vaartocht het schip schoon en met een complete inventaris op te leveren in dezelfde staat als hij het aantrof bij de inscheping, tenzij anders is overeengekomen.
11.2 De klant en de gasten dienen gedurende de vaartocht de rechts- en fatsoennormen na te leven.
11.3 De door de vervoerder en/of de gezagvoerder en/of andere bemanningsleden gegeven aanwijzingen gegeven in het belang van de orde en de veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd.
11.4 Indien naar het oordeel van de vervoerder en/of gezagvoerder de klant en/of gasten het onder lid 2 en 3 bepaalde niet nakomen, is de vervoerder en/of de gezagvoerder gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en/of de klant en/of gasten de toegang tot het schip per direct te ontzeggen, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt
11.5 Het is de klant en de gasten niet toegestaan om andere zaken dan bagage aan boord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet  toestemming is verleend door de vervoerder en/of gezagvoerder.
11.6 Het is de klant en de gasten niet toegestaan om (huis) dieren aan boord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is verleend door de vervoerder en/of gezagvoerder.
11.7 Het is de klant en de gasten niet toegestaan om materialen of voorwerpen aan boord te brengen of te hebben die de gezondheid, het welbevinden en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar kunnen brengen. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: gevaarlijke stoffen, explosieven, radioactieve en/of giftige stoffen, smokkelwaar, wapens, ammunitie en verdovende middelen.
11.8 De klant dient de gezagvoerder op de dag van aankomst een lijst met de namen van de gasten te overhandigen.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de vervoerder niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de vervoerder had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
12.3 Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de vervoerder recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding  van de overeenkomst zou leiden en voor zover de klant  door de werkzaamheden gebaat is. 

 Artikel 13 Aansprakelijkheid vervoerder
13.1 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door dood of letsel en/of aan zaken voor zover veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover de vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De vervoerder staat in voor de deugdelijkheid en het goed functioneren van het schip als vervoermiddel. Vermoed wordt dat een zorgvuldig vervoerder de volgende omstandigheden niet heeft kunnen vermijden: brand; ontploffing; hitte; koude; optreden van knaagdieren of ongedierte; bederf; lekkage; smelting; ontvlamming en corrosie.
13.2 De aansprakelijkheid van de vervoerder is behoudens in gevallen van eigen opzet of eigen bewuste roekeloosheid beperkt tot het op grond van artikel 8: 518 BW en 8:983 BW nader bij AMvB bepaalde bedrag.    

13.3 De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 10 rustende verplichting mogelijkerwijs is verschuldigd, is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de huur van het schip.

 

13.4 Indien de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van vervoerder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

 

13.5 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de ter beschikking stelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.  

Artikel 14 Aansprakelijkheid klant (en gasten) 
De klant is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hem of door de gasten die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de vervoerder.

Artikel 15 Klachten
15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig enduidelijk omschreven worden ingediend bij de vervoerder en/of gezagvoerder nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken.
15.2 Klachten over facturen dienen zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk en behoorlijk toegelicht te worden ingediend bij de vervoerder en/of gezagvoerder.
15.3  De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht komen voor rekening van de klant.

Artikel 16 Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het arrondissement waar de vervoerder kantoor houdt is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De klant is gerechtigd om binnen ÄÄn maand nadat de vervoerder een beroep op de forumkeuze heeft gedaan bezwaar te maken tegen deze forumkeuze en te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter

.Privacy Beleid Noorderkroon v.o.f. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. [Bedrijfsnaam] houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Noorderkroon v.o.f zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Noorderkroon v.o.f. Harlingerweg 31, 8821 LE Kimswerd, aagtjeflessenpost@gmail.com
Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Noorderkroon v.o.f. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden

Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen;
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, tussenvoegsel en achternaamGeboortedatum
Geslacht (man/vrouw)
Adresgegevens;

Telefoonnummers
E-mailadres
Bedrijfsnaam
KvK-nr / BTW-nr
Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw reis dieetwensen meldt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt;
Het verzorgen van de internet omgeving van[bedrijfsnaam] ;Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn Noorderkroon V.o.f.

bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Noorderkroon v.o.f van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;

IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.